YAEM 2017

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ

5 - 7 Temmuz 2017

Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in RolüYoğun talep üzerine bildiri gönderimi için Son Tarih 24 Nisan 2017 tarihine uzatılmıştır.

Platin Sponsor
IGDAS
Gümüş Sponsor
IETT

GERİ SAYIM

Önemli Tarihler


Özet Gönderimi
10 Nisan 2017
24 Nisan 2017

Öğrenci Proje Yarışması
24 Nisan 2017
8 Mayıs 2017

YAD Uygulama Ödülü Özet Gönderimi
8 Mayıs 2017

Özet Kabullerinin Bildirilmesi
28 Nisan 2017

Yazar Kaydı ve Erken Kayıt
15 Mayıs 2017

Programın İlanı
Duyurulacaktır.

---

Bildiri kabul süreci, “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapılacaktır.

DAVET


37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

“Afet ve Kriz Yönetiminde YAEM’in Rolü” ana teması ile, afet/kriz kaynaklı zararların en aza indirilmesi, afetler gerçekleşmeden önce, gerçekleştiğinde ve sonrasında süreçlerin planlanması ve yönetilmesi konularında Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin kullanımını teşvik amaçlanmaktadır. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarında çalışan öğrencileri, akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere, Endüstri Mühendisliğinin en değerli ulusal kongresi olan YAEM kongresine davet ediyoruz. Bildirileri ile katılmayı arzu eden araştırmacılar için, bildiri özeti yüklemek için son tarih 24 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Kongre kapsamında özeti kabul edilen bildirilerin tam metinleri, sunumların gerçekleşmesi ile birlikte program bölümünde belirtilen dergilerin özel sayılarına yönlendirilecektir.

Kongre süresince sunulan bilimsel çalışmaların yanı sıra, dersler, paneller, özel ve davetli oturumlardan oluşan doyurucu bilimsel bir program ile, sizleri tarihi Beşiktaş yerleşkemizde göreceğimize inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

Vildan Ç. ÖZKIR
YAEM2017 Kongre Başkanı


Vildan Ç. ÖZKIR (Başkan)
Selim AKTÜRK
Selçuk ALP
Meryem Ezgi ASLAN
Nezir AYDIN
Selçuk ÇEBİ
Nihan Ç. DEMİREL
Tufan DEMİREL
Muhammet DEVECİ
Mert EDALI
Tuğba EFENDİGİL
Fahrettin ELDEMİR
Bahadır GÜLSÜN
Ali Fuat GÜNERİ
Selman KARAGÖZ
Onur KAYA
Ömer Onur KAYA
Şahika KOYUN YILMAZ
Nazlı Gülüm MUTLU
Semih ÖNÜT
Doğan ÖZGEN
Betül ÖZKAN
Gürkan ÖZTÜRK
Güvenç ŞAHİN
Şükran ŞEKER
Ceyda ŞEN
Umut Rıfat TUZKAYA
Fatih YILMAZ
Onur YILMAZ
Büşra YILMAZER
Ümmühan AKBAY
İlker BİRBİL
Semra BİRGÜN
Semih ÇOŞKUN
Bora ÇEKYAY
Erdal EMEL
Serpil EROL
Murat GÜNAL
Aşkıner GÜNGÖR
Serdar KUM
Gürkan KUMBAROĞLU
Erhun KUNDAKÇIOĞLI
Funda SAMANLIOĞLU
Mehmet TANYAŞ
Rüştü UÇAN
Bahar YETİŞ KARA

Çok Amaçlı Karar Analizi

Prof.Dr. FÜSUN ÜLENGİN

Gerçek hayat problemleri genellikle tek bir kritere dayalı olarak incelenemeyecek kdar karmaşıktır Sorunları bu şekilde tek bir amaca indirgeyerek çözmeye çalışmak , problemin yapısını basitleştirip sonuçta gerçeği yansıtmayan çözümler elde edilmesine neden olur. Daha gerçekçi bir yaklaşım birden fazla kriterin aynı anda dikkate alınanarak problemin irdelenmesidir. Çok kriterli çözüm yöntemleri genel olarak dört ana başlıkta toplanır: Çok Amaçlı Matematiksel Programlama (multiobjective mathematical programming), Çok ölçütlü Fayda Teorisi(Multiattribute Utility Teory), Üstünlük İlişkilerine Dayalı (Outranking) Teknikler, Tercihlerin Ayrıştırılması Analizi (Preference Disaggregation Analysis)(Doumpos, Grigoroudis, 2013, Herrman, 2015).

Çok Amaçlı Matematiksel programlama tek amaçlı matematiksel programlama çerçevesinin birden fazla amaca yönelik olarak geliştirilmesidir. Çok ölçütlü Fayda Teorisi ise geleneksel fayda teorisini çok boyutluluğa taşımaktadır. Üstünlük ilişkilerine dayalı teknikler (Roy, 1991) ve PROMETHEE (Brans ve Mareshal, 2005) temelli yöntemlerin gelişmesi ile kendini göstermiştir. Yukarıda belirtilen yöntemlerin kullanımı, karar vericiden çok sayıda bilgi istemeleri ve özellikle tekrar eden kararlarda, zaman kısıtının da olması durumunda kullanılabilirliklerini güçleştirmektedir. Tercihlerin Ayrıştırılması Analizi; regresyona benzer bir yaklaşımla bazı referans alternatiflerine ilişkin karar örneklerinden bir karar modeli geliştirmeye dayanmaktadır (Jacquet ve Siskos, 2001).

Son yıllarda Çok Kriterli Karar verme ile Veri Madenciliği, İstatistiksel Öğrenme, Yapay Sinir Ağları, kural-temelli yöntemler, Bulanık Modelleme ve Metasezgisel yöntemler gibi bilişsel zekaya dayalı yaklaşımların arasında oldukça yoğun bir etkileşim olduğu gözlenmektedir.

Bu ders kapsamında Çok kriterli karar yöntemleri, yukarıda belirtilen dört başlık altında örneklerle ele alınacak, ayrıca grup halinde çok amaçlı karar verme yöntemlerinden ile çok kriterli modelleme ve senaryo analizi arasındaki etkileşime dayalı yöntemlerden de söz edilecektir.

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN Karar Analizi ve Yöneylem Araştırması profesörüdür. 2002-2005 yılları arasında Istanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren, Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, doktora derecesini ise Waterloo Universitesinde almıştır. İlgi alanları, genel olarak makrosistemlerin özellikle transport ve lojistik sistemlerin çok amaçlı değerlendirilmesidir.

Yapay Öğrenmede Eniyileme Problemleri

Prof.Dr. İlker BİRBİL

Veri analizi, veri bilimi ya da yapay öğrenme. Son dönemde bu konulardan ne çok bahsediliyor... Bu derste yapay öğrenmede karşılaşılan eniyileme problemlerini anlatacağım. Söz konusu problemleri sınıflandırmanın yanı sıra, olası araştırma konularını ve açık problemleri sıralayacağım. Ardından, vaktimiz kalırsa, belli başlı çözüm yöntemlerini özetleyip dersi tamamlayacağım.

Prof.Dr. İlker BİRBİL Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Doktora çalışmasını 2002 yılında North Carolina State Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ana dalı ile Yöneylem Araştırması ve Matematik yan dallarında tamamlamıştır. 2002 - 2004 yılları arasında Erasmus Yönetim Araştırma Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma bursu ile çalışmalarını sürdürmüştür. Matematiksel programlama alanında algoritma tasarımı genel başlığı altında toplanabilecek kuramsal ve uygulamalı pek çok çalışması vardır. Radikal ve BirGün gazetelerinin yanı sıra Matematik Dünyası dergisinde yazan İlker Birbil, 2014 yılından beri eşiyle birlikte Bol Bilim isimli bir blog tutmaktadır.

Kentsel Lojistik

Prof.Dr. Umut TUZKAYA

Üretim ya da hizmet sektörlerinin kendi çekirdek işlerindeki başarısı açısından büyük önem taşıyan lojistik süreçlerden önemli ve trendi yükselmekte olan bir tanesi kentsel lojistiktir. Transportasyon literatüründe ilk yada son kilometre (last km) olarak geçen bu aşama, özellikle İstanbul gibi mega kentlerde kentsel yaşam kalitesini etkileyen bir problem olarak ele alınmaktadır. Evsel atık, hafriyat, akaryakıt, medikal malzeme, hazır giyim, meyve & sebze, et, su vb. gıda ürünleri gibi birçok sektöre ait kent içi toplama ve dağıtım faaliyetleri trafik üzerinde büyük etki göstermektedir. Bu problemlerin çözümü için geliştirilecek yaklaşımlar bir lojistik master plan dahilinde yapılmalıdır. Bu planın ne kapsamda ve hangi bilgilerle yapıldığı da çok önemlidir. Böyle bir plan içinde yapılacak modelleme çalışması sonucunda stratejik ve operasyonel düzeyde genel ve lokal çözümler bulunacaktır. Bu ders kapsamında yukarıda anlatılan süreçler teorik altlıkta ve sektöre dönük uygulama yönleri ile özetlenecektir.

Prof.Dr. Umut TUZKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Louisville Üniversitesi (Kentucky, ABD) bünyesindeki “Logistics and Distribution Institute”de misafir araştırmacı olarak acil durum lojistiği projesinde çalışmıştır. Üretim yönetimi, kalite yönetimi, tesis tasarımı, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve depolama konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap bölümleri gibi akademik çalışmaları ve atıfları mevcuttur. Akademik bilgilerini lojistik planlama, süreç analizi ve iyileştirme, sektörel analizler gibi farklı projelerde kullanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans ve lisansüstü seviyelerde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Seçme Üst- sezgiselleri için Veri Bilimi

Dr. Ender ÖZCAN

Üst-sezgiseller tek bir problem alanı için çözüm yöntemi olmaktan ziyade hesaplama açısından zor olan birden fazla farklı probemlerin yeniden kullanılabilir ve uygulanabilir ortak arama yöntemleri olarak ortaya çıkmıştır. Bir üst-sezgisel yöntem arama işlemi esnasında her karar noktasında genellikle iki farklı şekilde kullanılabilir, ya alt düzey sezgiselleri (operatörleri) seçmek (karıştırma/kontrol), ya da üretmek için. Son on yılda, üst-sezgiseller üzerine yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli "akıllı", genel amaçlı sezgisel optimizasyon yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu konuşmada veri bilimi teknikleri ile yaptığımız son çalışmalar, özellikle zaman gecikmeli sinir ağları ve tensör analizi kullanarak seçim hiper-sezgisellerinin otomatik üretimi ve yapılandırması yöntemlerini açık araç rotalama ve hemşire çizelgeleme gibi bilinen bir dizi Yöneylem Araştırması problemlerine uygulamaları sunulacaktır.

Dr. Ender ÖZCAN Nottingham Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Okulu’nda Otomatik Çizelgeleme, En iyileme ve Planlama (ASAP) araştırma grubu içerisinde yöneylem araştırması ve bilgisayar bilimleri dalında bir öğretim üyesidir. 1998 yılında Syracuse Üniversitesi Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri’nden doktorasını aldı. 1998-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2002'de hala faaliyet gösteren Yapay Zeka (AR+I) araştırma grubunu kurdu. Dr Özcan 2008’de dört İngiliz üniversitesinin (Lancaster, Nottingham, Cardiff, Southampton) EPSRC’den kazandığı, dünya çapındaki en büyük bilim ve yenilik desteklerinden birisi olan ‘LANCS Girişimi’ne Nottingham Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi olarak atandı. 2009 yılında öğretim üyesi oldu ve LANCS Girişimi’nde bitene kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dr Ender Özcan’ın araştırma ilgi alanları ve faaliyetleri Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka ve Yöneylem Araştırması arayüzlerinde, gerçek dünya problemleri için veri bilimi teknikleri ile (üst/meta) sezgisel yöntemleri birleştiren akıllı karar destek sistemleri odaklıdır. Dr Özcan’ın yürütücü, yardımcı yürütücü ve araştırmacı rollerinde farklı ülkelerden TÜBİTAK, DPT (Türkiye), EPSRC, Newton Fonu (İngiltere) ve CONACyT (Meksika) gibi kaynaklardan kazanmış olduğu çeşitli araştırma ve geliştirme proje destekleri bulunmaktadır. Dr Özcan’ın uzmanlık alanında uluslaraarası düzeyde tanınmış dergi ve konferanslarda 130’a yakın yayını vardır. Yeni kurulan ‘Data Science Meets Optimisation’ EURO çalışma grubunun eşbaşkanıdır. Kendisi uluslararası konferans serisi olan PATAT (Practice and Theory of Automated Timetabling)’ın yönetim kurulu üyesi ve icra sorumlusudur. Ayrıca ‘Journal of Scheduling’, ‘International Journal of Applied Metaheuristic Computing’ ve ‘IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence’ dergilerinde yardımcı editördür.

Olasılık, İstatistik ve Rassallığı Anlamak

Prof.Dr. İlhan OR

Hemen hemen bütün Endüstri Mühendisliği öğrencileri birçok olasılık ve istatistik dersleri alırlar. Dolayısı ile, derslerini tamamlayıp, mezuniyet aşamasına geldiklerinde, olasılık ve istatistik teorisi, modelleri, formülleri, varsayımları, veri gereksinimleri ve çözüm yöntemleri hakkında geniş bilgi ve beceri sahibi olurlar. Öte yandan, birçok gerçek hayat problemindeki olasılık, istatistik ve rassallık boyutları, aşağıdaki sebeplerden dolayı, uygulamalarda hala ciddi sorunlar yaratmaktadır.
i) birçok karar verici ve uzmanın olasılık, istatistik ve rassallık konularında yeterli teknik altyapıya sahip olmamaları;
ii) olasılık ve rassallık konularını algılamanın davranışsal ve kişisel yönleri;
iii) insanların rassal ortamlarda sebep/sonuç ilişkisi arama eğilimi;
iv) uzmanların olasılık, istatistik ve rassallık konularındaki model, sonuç ve yorumlarını başkalarına (ve özellikle karar vericilere) iletmekteki teknik, organizasyonel ve davranışsal zorluklar;
v) başkalarının, olasılık, istatistik ve rassallıkla ilgili yanlış algılamalarına dayalı kararlarının sonuçlarına katlanmanın sıkıntıları.
Bu bildiride yukarıdaki sorunlar gerçek hayattan muhtelif örneklerle takdim edilecek ve tartışılacaktır.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ilhan Or, B.S., M.S. ve Ph.D. derecelerini Northwestern Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden (Illinois, A.B.D.) almıştır. Kendisi 1976 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Or, bu süre içinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde, aralarında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2006 - ), Üniversite Senatosu’nda Senatörlük (2006 - ), Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (2012 - ), Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı (1994-98 ve 2003-06) görevlerinin de bulunduğu, muhtelif idari görevler üstlenmiştir. Kendisi, 1983-84 yıllarında, Syracuse Üniversitesi’nde (New York, A.B.D.) ve Maryland Üniversitesi’nde (Maryland, A.B.D.) misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Or, Doçent ve Profesör ünvanlarını, sırasıyla, 1984 ve 1991 yıllarında almıştır. Prof. Dr. Or’un güncel araştırma ve ilgi alanları, doğrusal programlama, risk analizi ve yönetimi, enerji planlamada yöneylem araştırması uygulamaları konularıdır. Kendisinin bu alanlardaki ulusal ve uluslararası muhtelif bilimsel dergilerde ve bilimsel toplantılarda yayımladığı ve/veya sunduğu çok sayıda makalesi ve bildirisi vardır. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin sürekli eğitim programları organizasyon ve icraatına önemli katkıları olmuş, ilgi alanlarında sanayi ve hizmet kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Or 1993-2004 yıllarında “Naval Research Logistics” isimli uluslararası bilimsel dergi için Yardımcı (Associate) Editör olarak görev yapmıştır. Kendisi, Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Katı Atık Derneği’nin de kurucu üyesidir. Ayrıca, Global İlişkiler Forumu’nun, Türkiye Yöneylem Araştırması Derneği’nin ve Türkiye İstatistik Derneği’nin üyesidir.

  09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:15 15:15-16:45 16:45-17:00 17:00-18:30 19:00-21:00
5 TEMMUZ TOPLU OTURUM (ODITORYUM) KAHVE MOLASI PARALEL OTURUMLAR ÖĞLE ARASI  PARALEL OTURUMLAR KAHVE MOLASI PARALEL OTURUMLAR KAHVE MOLASI PANEL AÇILIŞ RESEPSİYONU 
  09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:15 15:15-16:45 16:45-17:00 17:00-18:30 19:00-21:00
6 TEMMUZ TOPLU OTURUM (ODITORYUM) KAHVE MOLASI PARALEL OTURUMLAR ÖĞLE ARASI  PARALEL OTURUMLAR KAHVE MOLASI PARALEL OTURUMLAR KAHVE MOLASI PROJE YARIŞMALARI KOKTEYL VE GALA YEMEĞİ
  09:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:15 15:15-16:45 16:45-17:00 17:00-18:30 19:00-21:00
7 TEMMUZ PARALEL OTURUMLAR KAHVE MOLASI PARALEL OTURUMLAR ÖĞLE ARASI  WORKSHOPLAR      

YAD Uygulama Ödülü

YAEM 2017 YAD Uygulama Yarışması kurallarına ulaşmak için tıklayın.

YAEM 2017 YAD Uygulama Yarışması Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Ön Başvuru formunun 10.05.2017 tarihine kadar yaem2017@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir.

YAD Uygulama Yarışması hakkındaki sorularınız için, Cem İYİGÜN (iyigun@metu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci Proje Yarışması Ön Eleme Sonuçları açıklanmıştır.

Öğrenci Proje Yarışmasına toplam 69 proje başvurmuştur. Ön Elemeyi geçen projeler:

POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRAL KURULUMU İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VAPUR ATAMA OPTİMİZASYONU

UNILEVER TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR NAKLİYE SİSTEMİ

KATI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ MODELLEME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

HİDROELEKTRİK SANTRALLARDA AHP-TOPSIS-YAPAY SİNİR AĞI ENTEGRASYONU İLE BAKIM PLANLAMASI

ELEKTRİK DAĞITIMI FAALİYETLERİNDE ARIZA SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

SAVUNMA SANAYİİ FİRMASINDA MALZEME ENVANTER SİSTEMİNİN YENİDEN TASARLANMASI

ZARARLI KİMYASAL SIZINTILARA PLANLI MÜDAHALE İÇİN BİR PROAKTİF KARAR DESTEK SİSTEMİ

ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

TCDD TAŞIMACILIK AŞ BÜNYESİNDEKİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN VAGONLARIN ROTASYON SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE SEZGİSEL TABANLI ÇÖZÜM YÖNTEMİ

BİR OTOMOBİL YAN SANAYİİ FİRMASINDA FABRİKA İÇİ FREKANSİYEL MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN KURULMASI

BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİYOKÜTLE LOJİSTİK YÖNETİMİ

PLANLI UÇAK BAKIMLARININ BEKLENMEYEN UZAMALARA KARŞI KARAR DESTEK SİSTEMİ

UÇAĞA YOLCU ALIM PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODEL VE MONTE CARLO BENZETİM TEMELLİ KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRME

ANADOLUJET İKRAM YÜKLEME PLANLAMASI İÇİN BOZULABİLİR ÜRÜNLERİN KAPASİTELİ PARTİ BOYUTLANDIRMASI

ÇOCUK ACİL BİRİMİNDEKİ HASTA AKIŞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN BENZETİM MODELİ

YAPIKREDİ’DE ÖNGÖRÜSEL DAVRANIŞ ANALİZİ

BİR PRES HATTINDA ÜRETİLEN OTOMOTİV SAÇ PARÇALARININ STOK OPTİMİZASYONU

TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş’ DE BÖLÜM 19 ÜRETİM HATTININ TASARIMI


Erken Kayıt Ve Yazar Kaydı 15 Mayıs 2017 Ve Öncesi Geç Kayıt 15 Mayıs 2017 Sonrası
Öğrenci 200 TL 250 TL
YAD Üyesi 300 TL 350 TL
Diğer 350 TL 400 TL
Misafir (Gala Yemeği) 150 TL 200 TL

Kayıt yapan her katılımcı en fazla bir bildiri sunabilecektir.

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

Stand ve sergi alanına giriş

Bilimsel etkinliklere katılım

Kongre materyelleri

Açılış resepsiyonu

Öğle yemeği

Kahve molası

Gala yemeği (Istanbul Polat Bosphorus Hotel - 6 Temmuz 2017)YAEM 2017 KAYIT FORMU (ORIE 2017 REGISTRATION FORM)


Öğrenci (Student) 250 TL
YAD Üyesi (ORST Member) 350 TL
Diğer (Other) 400TL
Misafir (Accompanying Person) 200 TL

ÖDEME (PAYMENT)


Ödemeler Banka Havalesi ile Yapılacaktır. Açıklama olarak (YAEM2017-Adı Soyadı Katılım Ücreti) yazılmalıdır.

Hesap Adı: Akademi Gıda Kırt.Eğ.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. T.İş Bankası YTÜ Şb.

IBAN: TR20 0006 4000 0011 1993 2051 19

NASIL GİDİLİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş/Yıldız kampüsüne ulaşım yolları aşağıdaki gibidir:

Metrobüs

Metrobüs'ü kullanarak Zincirlikuyu durağında ininiz. Ardından Zincirlikuyu otobüs durağından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Metro

Metro'yu kullanarak Zincirlikuyu durağında ininiz. Ardından Zincirlikuyu otobüs durağından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Tramvay

Tramvay yolunu kullanarak Kabataş durağında ininiz. Ardından Beşiktaş/Yıldız durağından geçen herhangi bir otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz.

Kongre Merkezi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 5-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecektir.

BİZİMLE İLETİŞİM KURUN

Lütfen Adınızı Giriniz
Lütfen Mesajınızı Yazınız